OZNÁMENIE

Organizátor "Šalianskeho Maťka J. C. Hronského" oznamuje všetkým účastníkom, že celonárodné kolo 27. ročníka sa bude konať dňa

3.6.2022

so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Šali.

MUDr. Svetozár Hikkel v.r.
predseda MO MS v Šali

OZNÁMENIE

Organizátor celoslovenskej súťaže "Šaliansky Maťko J. C. Hronského", ktorého 27. ročník sa bude konať v roku 2022 oznamuje pedagógom, súťažiacim a rodičom, že opätovne z dôvodu dlhodobých pandemických opatrení prijatých RÚVZ sa posúvajú termíny jednotlivých kôl nasledovne:

Okresné kolá sa uskutočnia od 21.3.2022 do 8.4.2022

Okresné kolá budú organizované za pomoci Okresných úradov v sídle kraja - Odborov školstva, v súčinnosti s Domami MS a Centrami voľného času.

Prihlášky víťazov okresných kôl treba zasielať na Okresný úrad v sídle kraja, Odbor školstva (plnia funkciu bývalých Krajských školských úradov).

Krajské kolá sa uskutočnia do 30.4.2022

za koordinácie Domu MS a Centier voľného času.

Mená víťazov v krajskom kole potvrdí Okresný úrad v sídle kraja - Odbor školstva, alebo Dom MS, ktorí disponujú s prihláškami do celonárodného kola.

Radi by sme Vás požiadali o zabezpečenie, aby okresné a krajské kolá 27. ročníka súťaže "Šaliansky Maťko J. C. Hronského" prebiehali v uvedených termínoch.

Ocenili by sme Vašu okamžitú pozornosť tomuto termínu.

Celoslovenské kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského sa bude konať v Šali v mesiaci máj 2022. Termín jeho konania bude včas oznámený.

S pozdravom

MUDr. Svetozár Hikkel v.r.
predseda MO MS v Šali

V Šali, 9.2.2022

V prípade nejasností a otázok kontaktujte organizátora celonárodného kola, MO MS v Šali v zastúpení MUDr. Svetozára Hikkela , t.č. : 0903 239 919

Úvod

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu správne zachovať, na dospelých sa hrať...

Vo svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv celý sve tpretvárať... Detsky túžiť po činorodosti, väčšej láske, po krajšom porozumení, po šťastí, po odhaľovaní krívd a utrpení, aby sa im rozprávka či povesť tou "živou vodou" mohli stať.

Týmto všetkým budú vzývať skvosty našich starých otcov, materí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás tleje, až neraz sa duša v rozprávke rozochveje...

S touto myšlienkou a spevom k srdcu sme sa zišli, aby sme zas nad tým bohatstvom pookriali a vedno s našimi súrodencami a ostatnými vospolok radosť mali. Nuž teda, VITAJTE V ŠALI!

MUDr. Svetozár Hikkel